Café Paloma

Căn hộ cao cấp

[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_kitchen.jpg]230
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_bedroom.jpg]220
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_bathroom.jpg]200
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_1livingroom.jpg]160
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_1livingroom_0.jpg]110
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_bathroom_elegant-style.jpg]120
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_bedroom_elegant-style.jpg]110
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_dinningroom_elegant-style.jpg]100
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_studio_elegant-style.jpg]120
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_1livingroom_modern-style.jpg]90
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_bathroom_modern-style.jpg]90
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_bedroom_modern-style.jpg]120
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_diningroom_modern-style.jpg]100
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_kitchen_modern-style.jpg]80
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_1livingroom_western-style.jpg]110
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_bathroom_western-style.jpg]80
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_bedroom_western-style.jpg]90
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_kitchen_western-style.jpg]100
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/can-ho-cao-cap/thumbs/thumbs_livingroom2_western-style.jpg]100

KFC

[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_3.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_98_120313142632_banh-kep-go-go-caesar.png]10
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_2.png]10
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_4.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_5.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_6.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_7.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_8.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_9.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_10.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_11.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_12.png]10
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_13.png]10
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_14.gif]10
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_15.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_16.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_17.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_18.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_19.png]10
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_20.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_21.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_22.png]10
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_23.gif]20
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_24.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_25.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_26.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_27.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_28.png]50
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_29.jpg]10
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_30.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_31.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_32.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_33.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_34.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_35.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_36.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_37.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_38.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_39.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_40.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_41.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_42.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_43.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_44.png]10
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_45.png]00
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/kfc/thumbs/thumbs_46.png]00

Lotte mart

Nhà hàng lẩu Thái MQ

Nhà hàng Nhật Donburi

Peak Fitness

Pizza Hut

Rạp phim CGV

Rosso

Siêu thị mini Daily Express

[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8362.jpg]130
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8359.jpg]130
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8373.jpg]110
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8375.jpg]90
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8378.jpg]70
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_ke-1-co-den.jpg]40
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_photo-2.jpg]50
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8374.jpg]40
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8376.jpg]40
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_photo-1.jpg]30
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_photo-3.jpg]30
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_quay-bar-co-khach-ngoi.jpg]20
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_thu-ngan.jpg]30
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8354.jpg]30
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8365.jpg]20
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8367.jpg]20
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8369.jpg]20
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8372.jpg]20
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_101_8379.jpg]20
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_daily-portail.jpg]70
[img src=http://mipectower.vn/wp-content/flagallery/sieu-thi-mini-daily-express/thumbs/thumbs_sua-nz.jpg]40

Văn phòng