Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Mipec Tower

Quyền truy cập

Mipec Tower có toàn quyền quyết định cho phép hoặc không cho phép bất kỳ người nào truy cập vào trang web.

Quyền sử dụng

Khi truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi, xuất bản, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ, bán, hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Mipec.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, và các sản phẩm phái sinh khác đều thuộc sở hữu của Mipec hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho Mipec. Bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi, xuất bản, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ, bán, hoặc sử dụng nội dung trên trang web cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Mipec hoặc các bên thứ ba sở hữu nội dung đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mipec không đảm bảo rằng Trang web sẽ luôn sẵn sàng truy cập hoặc không có lỗi. Mipec cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng trang web.

Sự thay đổi

Mipec có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên truy cập trang web để cập nhật các điều khoản sử dụng mới nhất.

Luật áp dụng

Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.

Bản quyền

© 2023 Công ty cổ phần Hoá dầu Quân đội (Mipec). Tất cả quyền được bảo lưu.

© 2023 Mipectower.vn, All rights reserved

0988 47 6006
Liên hệ