Những điều cần biết về quy định ban quản trị nhà chung cư

Đăng bởi: mipectower | 14/12/23

Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức được thành lập để quản lý nhà chung cư. Ban quản trị nhà chung cư có vai trò quan trọng trong việc quản lý nhà chung cư. Việc thành lập và hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư góp phần đảm bảo an toàn, vận hành tốt của nhà chung cư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu nhà chung cư.

Ban quản trị chung cư có tư cách pháp nhân

Khoản 3 Điều 103 Luật nhà ở 2014 quy định: “Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại Khoản 1 Điều 104 của Luật này”.

Khoản 1 Điều 17 Thông tư 02/2016/TT-BXD cũng quy định Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động theo mô hình quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Quy chế này.

Ban quản trị nhà chung cư được bầu ra trong hội nghị nhà chung cư. Số lượng thành viên Ban quản trị do hội nghị nhà chung cư quyết định nhưng không quá 21 người. Ban quản trị nhà chung cư hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã.

Với ban quản trị nhà chung cư Mipec Tower nhiệm kỳ 2023-2027 đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn, vận hành tốt của tòa nhà, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu nhà chung cư.

Ban quản trị tòa Mipec Tower
Ban quản trị tòa Mipec Tower

Một số hoạt động nổi bật của Ban quản trị nhà chung cư Mipec Tower nhiệm kỳ 2023-2027 bao gồm:

  • Tổ chức thực hiện các công việc bảo trì định kỳ các hạng mục như thang máy, điện, nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy,…
  • Tổ chức hội nghị nhà chung cư định kỳ để lấy ý kiến của các chủ sở hữu về các vấn đề liên quan đến quản lý, vận hành nhà chung cư.
  • Phân chia, sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà chung cư dưới 20 căn hộ không cần thành lập Ban quản trị nhà chung cư

Theo Khoản 1 Điều 103 Luật Nhà ở 2014 và Khoản 2 Điều 17 Thông tư 02/2016/TT-BXD, đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư hoặc không thành lập Ban quản trị nhà chung cư.

Ban quản trị nhà chung cư hoạt động theo mô hình công ty cổ phần hoặc hợp tác xã

Điểm 1, 2 Khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-BXD được quy định như sau:

Đại biểu ban quản trị chung cư Mipec Tower
Đại biểu ban quản trị chung cư Mipec Tower
  • Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà, cụm nhà chung cư.
  • Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

© 2023 Mipectower.vn, All rights reserved

0988 47 6006
Liên hệ